Journal

การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตหอยแมลงภู่ที่เลี้ยงด้วยวิธีแขวนแบบแพเชือกเดี่ยว และแพเชือกถัก บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 08587612)
15
2
37-46
กรกฎาคม - ธันวาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-