Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-customs) ของผู้ประกอบการไทยในเขตภาคตะวันออก
Journal
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ISSN: 01253689)
Volume
50
Issue
1
Year
มกราคม 2010
Page
59-79
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-