Journal

Article
การวิเคราะห์การส่งออกมันเส้นของประเทศไทยไปยังประเทศจีน
Journal
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ISSN: 08575290)
Volume
2
Issue
พิเศษ 1
Year
มกราคม 2010
Page
109-115
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-