Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับค่าขนาดร่างกายและการประมาณน้ำหนักตัวในม้าพันธุ์ผสมพื้นเมืองของไทย
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
20
3
111-118
กันยายน - ธันวาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-