Journal

Article
ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
28
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2010
Page
99-106
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028481 ชื่อวิชา Soils Pollution & Its Management,5 พ.ย. 2012 - 23 ก.พ. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02050582 ชื่อวิชา Waste Mangaement for Crop Production,5 พ.ย. 2012 - 23 ก.พ. 2013