Journal

Article
การศึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต: ศึกษากรณีภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
25
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2010
Page
13-22
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2541-2552

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหมอ่นไหม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบริหารความเสี่ยง,15 ส.ค. 2011 - 17 ส.ค. 2011