Journal

Article
การประยุกต์ขั้นตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบการหายใจ : กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
Journal
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข (ISSN: 08589437)
Volume
4
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2010
Page
73-81
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
http://www.hsri.or.th