Journal

Article
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Journal
วารสารหลักสูตรและการสอนทักษิณ (ISSN: 19056923)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2010
Page
182-189
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-