Journal

Article
การอนุมานหลักการจัดเรียงโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในการบำบัดน้ำเสีย:กรณีศึกษาชุมชนบางปรอก จังหวัดปทุมธานี
Journal
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
Volume
31
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2010
Page
401-411
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-