Journal

การเปรียบเทียบความไวของเส้นใยเชื้อราน้ำก่อโรคสัตว์น้ำต่อโซเดียมคลอไรด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดอะซิติก และโพวิโดนไอโอดีน
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
45
supplement
84-89
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011
นานาชาติ
-
-
-
-