Journal

Ocean & Coastal Management (ISSN: 09645691)
54
2
101-109
กุมภาพันธ์ 2011
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือระนอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Asian Institute of Technology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Integrated Coastal Zone Management,20 ก.ย. 2011 - 20 ก.ย. 2011