Journal

การพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
41(3/1)
พิเศษ
25-28
กันยายน - ธันวาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-