Journal

Thai Ethnic's clothing: Style and construction technique of blue Hmong, Karen, Yao and Black Lahu tribals
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
31
2
194-205
พฤษภาคม 2010
นานาชาติ
Traditional
Article
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ แหล่งทุน :มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010