Journal

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ: โปรแกรม SAP ไปใช้ในประเทศไทย
Journal
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (ISSN: 19060254)
Volume
3
Issue
1
Year
มิถุนายน 2009
Page
81-93
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-