Journal

Article
การเปรียบเทียบรูปแบบการไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและผลผลิตมันสำปะหลัง
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
37
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2009
Page
177-188
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-