Journal

การสร้างและตรวจสอบสายพันธุ์แท้จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างพริกพันธุ์ '83-168' และ 'PEPAC25' โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
41
2
203-212
เมษายน - มิถุนายน 2010
ชาติ
-
-
-
-