Journal

International Journal of Global Warming (ISSN: 17582091)
2
2
179-188
สิงหาคม - ตุลาคม 2010
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบต่าง ๆ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดนำเสีย,4 ต.ค. 2010 - 4 ต.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียวและการหมักแบบสองขั้นตอน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010