Journal

สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตอ้อย องค์ประกอบผลผลิตอ้อย องค์ประกอบคลอโรฟิลล์ และปริมาณแป้งในนํ้าอ้อย ของอ้อยปลูกในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันตกตอนล่าง
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
8
2
12-20
พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,13 ส.ค. 2010 - 13 ส.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003531 ชื่อวิชา Field Crop Production Management,30 ก.ค. 2010 - 30 ก.ค. 2010