Journal

ศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
40
3
500-503
กันยายน - ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2"

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,10 พ.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015299 ชื่อวิชา General Practicum,11 ต.ค. 2010 - 29 ต.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01012399 ชื่อวิชา Practice in Agricultural Chemistry I,12 ต.ค. 2010 - 30 ต.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า,23 ส.ค. 2011 - 23 ส.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า รุ่นที่ 1,29 ก.ค. 2011 - 29 ก.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตต้นพันธุ์กล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งทุน :สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012