Journal

POLYMER (ISSN: 00323861)
46
17
6474-6481
สิงหาคม 2005
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายในการประชุม The 3rd Annual Meeting Agenda : The Thailand Research Fund (TRF) Senior Research Scholar,31 ก.ค. 2010 - 31 ก.ค. 2010