Journal

บทวิจารณ์หนังสือ "เหมืองฝาย จัดการน้ำ จัดการคน บนพื้นฐานภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม"
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
44
2
302-306
สิงหาคม 2010
นานาชาติ
-
-
-
-