Journal

Article
แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน
Journal
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
Volume
8
Issue
2
Year
ธันวาคม 2009
Page
219-240
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-