Journal

Article
Systematic fabrication of chitosan nanoparticle by gamma irradiation
Journal
Radiation Physics and Chemistry (ISSN: 0969806X)
Volume
79
Issue
10
Year
ตุลาคม 2010
Page
1095-1102
Class
นานาชาติ
DOI
10.1016/j.radphyschem.2010.04.003
Related Link
-

Author

Output From Project

อนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับการส่งและสร้างความจำเพาะต่อเป้าหมายของสารกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคพืช : การศึกษาระบบการสร้างอนุภาคนาโนไคโตซาน การใส่และการปลดปล่อยสารกำจัดเชื้อรา และกิจกรรมทางชีววิทยา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442512 ชื่อวิชา Synthesis & Fabrication of Naonmaterials,6 ก.ย. 2010 - 15 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วัสดุชีวภาพไคโตซาน: จากความรู้พื้นฐานสู่แนวทางการประยุกต์,9 มิ.ย. 2011 - 13 มิ.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับการส่งและสร้างความจำเพาะต่อเป้าหมายของสารกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคพืช: แหล่งทุน :สวพ.,26 ม.ค. 2011 - 25 ม.ค. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ทั้งในรูปแบบบรรยายและปฏิบัติการ "วัสดุชีวภาพไคโตซาน: จากความรู้พื้นฐานสู่แนวทางการประยุกต์",9 มิ.ย. 2011 - 13 มิ.ย. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การใช้ประโยชน์ :จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่งานวิจัยในงาน 50 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ,24 ก.พ. 2011 - 24 ก.พ. 2011