Journal

ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทางพันธุกรรมของยีน Insulin-like growth factor II (IGF-II)ต่อลักษณะการเจริญเติบโตและขนาดร่างกายในประชากรสุกรเชิงการค้าแห่งหนึ่ง
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
37
4
319-330
ตุลาคม - ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-