Journal

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานบริการปฐมภูมิ ในเขตภาคกลาง กระทรวงสาธารณสุข
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
24
2
191-199
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-