Journal

Article
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
25
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2010
Page
19-30
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-