Journal

Article
วิธีหาแนวคิดของผู้เรียน:เครื่องมือสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในยุคปฏิรูปการศึกษา
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
24
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
Page
1-10
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010