Journal

Article
ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ในไส้ติ่งของไก่กระทง
Journal
วาสารเกษตร (ISSN: 08570841)
Volume
25
Issue
พิเศษ
Year
พฤศจิกายน 2009
Page
273-280
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-