Journal

ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ในไส้ติ่งของไก่กระทง
วาสารเกษตร (ISSN: 08570841)
25
พิเศษ
273-280
พฤศจิกายน 2009
ชาติ
-
-
-
-