Journal

Article
การศึกษาปัจจัยด้านลักษณะกายภาพของทางแยกที่มีผลต่อการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร กรณีศึกษาทางแยกในเทศบาลเมืองสกลนคร
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
23
Issue
70
Year
พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010
Page
70-84
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-