Journal

Article
การประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
22
Issue
69
Year
สิงหาคม - ตุลาคม 2009
Page
47-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-