Journal

การประยุกต์โปรแกรมจำลองด้านพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพสำหรับที่พักคนงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
22
69
25-31
สิงหาคม - ตุลาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-