Journal

Article
ระเบียบวาระทางการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal) (ISSN: 08593485)
Volume
17
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2010
Page
159-180
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-