Journal

ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจภายในการจัดการความขัดแย้ง ธรรมาภิบาล และความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
35
2
86-100
กรกฎาคม - ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2013