Journal

Article
การแก้ไขภาวะม่านตาอักเสบแบบแกรนูโลมาและต้อกระจกโดยการตัดม่านตาบางส่วนและเอาเลนส์ออกในกระต่าย 2 ตัว
Journal
สัตวแพทยสาร (ISSN: 01250620)
Volume
60
Issue
1-3
Year
เมษายน - ธันวาคม 2009
Page
74-82
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-