Journal

Article
Factors Affecting Language Learning Strategy Reported Usage by Thai and Vietnamese EFL Learners
Journal
Electronic Journal of Foreign Language Teaching (ISSN: 02199874)
Volume
7
Issue
1
Year
มิถุนายน 2010
Page
-
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลกระทบของความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียน และความวิตกกังวลต่อการใช้กลวิธีการเรียนภาษาของผู้เรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355256 ชื่อวิชา Introd. in English for Mass Communication,7 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Airline Business,18 มิ.ย. 2010 - 1 ต.ค. 2010