Journal

Effect of Antioxidants and Additives on the Oxidation Stability of Jatropha Biodiesel
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
44
2
243-250
มีนาคม - เมษายน 2010
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การคัดเลือกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,8 พ.ย. 2012 - 13 พ.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หลักสูตรร่วมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายพิเศษวิชาสัมมนา,16 พ.ย. 2012 - 16 พ.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การจัดทำมาตรฐานวิธีการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์จากน้ำมันพืชใช้แล้วสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและศึกษาคุ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,3 ม.ค. 2012 - 2 มิ.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลในโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :กระทรวงพลังงาน,27 มี.ค. 2012 - 26 พ.ย. 2012