Journal

Article
ลักษณะกายวิภาคของการตกกระในเปลือกผลกล้วยไข่
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
40
Issue
3 (พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2009
Page
319-322
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401511 ชื่อวิชา Comparative Plant Anatomy,1 ต.ค. 2009 - 1 พ.ค. 2011