Journal

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อนในค่ายผู้นำเยาวชนกีฬาภาคฤดูร้อน
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
31
1
17-29
มกราคม - เมษายน 2010
นานาชาติ
-
-
-
-