Journal

Article
นิเวศวิทยาบางประการของกวางป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
Journal
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (ISSN: 0858396X)
Volume
12
Issue
1
Year
ธันวาคม 2004
Page
95-109
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,16 มิ.ย. 2010 - 16 มิ.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 25,22 ธ.ค. 2004 - 22 ธ.ค. 2004