Journal

Article
Milk quantity, quality and revenue in dairy farms supported by a private organization in Central Thailand
Journal
Livestock Research for Rural Development (ISSN: 01213784)
Volume
22
Issue
-
Year
กุมภาพันธ์ 2010
Page
1-6
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้เลี้ยงโคนมภาคกลาง การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลสถานภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ คุณภาพ และรายได้ของฟาร์มโคนมไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์และแนวทางการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของตนให้มีประสิทธิยิ่งขึ้น,1 มิ.ย. 2009 - 17 ต.ค. 2010