Journal

ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้นอกระบบของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ: กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
30
2
203-213
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
นานาชาติ
-
-
-
-