Journal

Article
ผลของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสต่อสมบัติบางประการของดินบริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Journal
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
Volume
28
Issue
2
Year
มิถุนายน - สิงหาคม 2009
Page
28-38
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-