Journal

ความหลากหลายชนิดและพฤติกรรมหาอาหารของแมลงในการช่วยผสมเกสรดอกไม้กฤษณาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
28
1
17-28
มกราคม - เมษายน 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ผลของแมลงต่อการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ และการเติบโตของไม้กฤษณา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากชนิดและโครงสร้างชุมชนของแมลงผสมเกสร ที่มีผลต่อการติดผลและเมล็ดของพรรณพืชในป่าดิบเขา แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2014