Journal

Article
การรับรู้ข่าวสาร ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเยาวชนใน 4 จังหวัดนำร่อง
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal) (ISSN: 08593485)
Volume
16
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2009
Page
89-99
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงสาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :กระทรวงสาธารณสุขนำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันไข้หวัดนก,1 มิ.ย. 2009 - 1 ก.ค. 2009