Journal

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเรขาคณิตแบบพลวัตโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จังหวัดอุดรธานี
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
24
1
73-84
มกราคม - เมษายน 2009
ชาติ
-
-
-
-