Journal

Article
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเรขาคณิตแบบพลวัตโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จังหวัดอุดรธานี
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
24
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2009
Page
73-84
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-