Journal

Article
การจัดประเภทพื้นที่อันตรายตาม มาตรฐานไอพีโค้ด กรณ๊ศึกษา:หน่วยแยกไขพาราฟินของโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
21
Issue
65
Year
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2008
Page
87-98
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-