Journal

Article
คุณสมบัติความต้านทานการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรและคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมอื่นๆของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่เตรียมขึ้นจากหินแกรนิต
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
22
Issue
67
Year
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009
Page
69-80
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-