Journal

Article
ศึกษาผลกระทบของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามขดลวดต่อระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
22
Issue
68
Year
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009
Page
86-93
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-