Journal

Article
สถานภาพการผลิตและการตลาดของกิจการผลิตต้นพันธุ์น้อยหน่าในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Journal
เกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
26
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2008
Page
52-60
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-