Journal

Article
ความสามารถของสวนหย่อมในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
40
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
Page
209-218
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการทีวี หนึ่งในพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :เรื่อง โลกร้อน,1 ม.ค. 2010 - 29 ก.พ. 2012